CASAVAN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

< GERİ

 

MADDE1: GENEL KOŞULLAR
İşbu araç kiralama sözleşmesinin tarafları aracı kiralayan CASAVAN Araç Kiralama Turizm Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra CASAVAN olarak anılacaktır) ile kiracı

…………………………………………………. …………………………………………………………….  arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde imza edilmiştir.
İşbu sözleşme ve ekleri bir bütün teşkil etmekte olup, taraflar arasında imza edilebilecek başkaca sözleşme ile her türlü reklam, broşür veya sözlü beyan ve taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve hüküm ifade eder. İş bu sözleşme dört(4) sayfa ve tek nüshadan oluşmaktadır.
A- CASAVAN mülkiyetinde bulunan araç aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla , ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar) ve arac teslim protokolünde belirtildiği şekilde teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varıldıysa belirlenen yerde veya CASAVAN’ın talebi halinde daha erken tarihte tüm alet, aksesuar,lastikleri ile birlikte vereceğini kabul etmiştir.                          
Arac teslim edilmeden gözle gorülebilen mevcut hasarlar (çizik, yırtık vs) aracın içindeki çalışır haldeki tüm donanım ( teyp-klima- kalorifer- buzdolabı – tente – geri görüş kamerası, hidrofor, dolu benzin deposu, boş pis su deposu, temiz tuvalet, temiz çarşaf, mutfak gereçleri, dolu lpg tüp, ocak, vs, extra olarak talep edilen tüm gereçler (GPS,WI-FI, masa, sandalye, plaj şemsiyesi vs.)) kiracı ile yazili bir protokol ile imzalanip tespit edilir. Kiracı aracı teslim almış olduğu koşullarda teslim edeceğini kabul etmiştir. Aksi durumda kiracı CASAVAN’ın almış olduğu depozitodan kesinti yapacağını kabul eder. Depozito tutarını aşan tutarlar için kiracı bu tutarı ödemekle yükümlüdür.


B- Kiracı sürücü ile ilgili olarak aşağıda sayılan durumlarda hiçbir şekilde aracın kullanılmayacağını öncelikle kabul eder.
1- İşbu sözleşmede belirtilen şahıs/şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,
2- Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından, 
3- Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,
4- Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü tarafından,
5- Sürücü ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler tarafından, 
6- Aracı ve içindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan sürücüler ve yolcular tarafından. 


C- Kiracı aracın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1- Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde.
2- CASAVAN’ın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında. 
3- Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.
4- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun 
bagaj dışı yük ve eşya taşımasında. (aracın yüklü hali yolcular ve sürücü dahil yasal limitleri geçemez)
5- Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada.
6- CASAVAN’ın yazılı muvafakatı olmadıkça herhangi bir hayvan taşımasında,


D- Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş,75 yaşını aşmamış ve en az 1 yıllık TC ehliyeti ya da uluslararası ehliyetini göstermesi gerekmektedir. 
E- Kiracı, aracı şehir icinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı veya kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. 
F- Kiracı, aracı CASAVAN’a teslim anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
G- Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadereleri veya el koyması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli CASAVAN tarafından kiracıdan alinir.
H- Kiracı, kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, yağ değişme v.s.) yaptıracak ve masrafları, CASAVAN adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Doğal kullanım,  aşınma ve eskime sonunda yapılacak tamirat yedek parça değiştirme masrafları CASAVAN’a aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma ve donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer taşıma harcamaları kiracıya ait olup, CASAVAN aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilebilecektir. Gerekebilecek onarımlar CASAVAN’a bildirilecek ve CASAVAN’ın onayı ile belirtilen serviste onarım yaptırılacaktır,onarım bedelini kiracı ödediği durumlarda, CASAVAN adına düzenlenmiş detaylı onarım faturaları kiracıya ödenecektir.
I- Kiracı aracın lastik basınç kontrolünü, fren kontrolünü,yağ kontrolünü, aydınlatma kontrolünü günlük olarak yapacaktır.
J- Kiracı aracı ve içindeki ekipmanları düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik koşullara uygun şekilde kullanacaktır.
K- Kiracı pis su deposunu ve tuvaleti uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca ve çevreye zarar vermeyecektir.
L- Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup, doğacak zararlardan kiracı sorumludur;
1- Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması ;
2- Araç anahtarının sürücünün kontrolü dışında veya güvenli olmayan şekilde bırakılması nedeniyle araç anahtarının ele geçirilmesi;
3- Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,
4- Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi;
5- Araç benzin, su, yağ seviyesinin yetersiz kalması ile acil önlem ve müdahalenin yapılmaması veya araçta bilinen veya bilinmesi gereken arızanın CASAVAN’a zamanında bildirilmemesi ;
6- Araç içinin kaza hariç olmak üzere, dikkatsiz kullanım sonucu zarar görmesi;
M- Yakıt ücreti kiracıya aittir. Kiracı dolu teslim aldığı yakıt deposunu dolu olarak teslim edecektir.Her türlü otoban, köprü, park ücretleri ile kiralama dönemi içindeki trafik cezaları kiracıya aittir.
N- Kiracıya veya bir başkasına ait aracın içinde veya üzerinde bırakılan her hangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından, bunlarla ilgili masraflardan CASAVAN sorumlu değildir.
O- Bir günlük kira 24 saatlik süredir, haftalık veya aylık süresi 7 gün veya 30 gün üzerinde hesap edilir.
P- CASAVAN, bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
R- Kiracının araç değişiklik talebi CASAVAN'ın onayı ile mümkündür. Araç değişikliği nedeni ile CASAVAN kiracıdan ek ücret talep edebilir.
S- Her koşulda kiracı sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde CASAVAN aleyhine açılabilecek davalarda, gerekebilecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini yerine getirecek, gerektiği takdirde CASAVAN’ın üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde vekalet vermek, dava ve rücu hakkını temlik etmek zorundadır.
T- CASAVAN’ın yazılı izni olmaksızın, araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
U- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik veya terhin edemez ve bunları CASAVAN’a zarar verecek biçimde kullanamaz.
MADDE 2 : YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşme nedeniyle kiracı ile CASAVAN arasındaki anlaşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul eder.
MADDE 3 : TEBLİGAT ADRESİ :
Kiracı, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, v.b yazışmalar için, yeni adres CASAVAN’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, sözleşmede yazılı adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4   : ARACIN TESLİMİ :
A-Kiracı aracı arac teslim protokolunde belirtildigi sekilde teslim etmek zorundadır. 
B-Kiracı, araç içinde sigara içilmeyeceğini taahhüt eder. Kiracı, aracı temiz bir şekilde (tuvalet kaseti bos olacaktir.) teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, 200 Euro temizlik ücreti tahsil edileceğini kabul eder.
C-Kiralanan süreden  daha erken sürede aracın teslimi kiracıya ücret iadesi hakkı sağlamaz.
D-Belirlenen yer dışında aracın teslimi ancak CASAVAN’ın izni ve 1,5 Euro/km ek ücret ödenmesi ile mümkündür.
E-CASAVAN’ın izni olmadan belirlenen gün ve zaman dışında aracın teslimi halinde saat başı 50 Euro ek ücret alınacaktır. 
F-CASAVAN haberdar edilerek onayı alınmadan, belirlenen yer ve tarihte aracın teslim edilmemesi halinde, CASAVAN’ın çalıntı araç ihbar hakkını kullanacağını kiracı kabul eder.               
MADDE 5: ÖDEME 
Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre,kiraci, CASAVAN’a toplam kiralama tutarinin 200 Euro’luk kismini avans olarak rezervasyonda, kalan kısmını kiralama tarihine 30 gün kalana kadar ödemelidir. Toplam tutar ödendikten sonra kiracıya rezervasyon numarası verilecektir. Kiracı bu numara ile gelip kiralayacağı aracı teslim alacaktır.
Kiracı aracı teslim alirken 750 Euro depozito bedeli bırakır. Aracı geri iade ederken sözleşme koşullarını ihlal eden bir durum yoksa depozito bedeli kiracıya iade edilir. Depozito kredi karti mail-order talimatı veya nakit olarak alinacaktir. Visa-Mastercard kabul edilecektir.
Kiracı, CASAVAN’ın onayı ile ve 48 saat önceden ödenmesi koşulu ile günlük kira ücreti üzerinden kira süresini uzatabilir.    
MADDE 6: REZERVASYON İPTAL VE TARİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KOŞULLARI 
Rezervasyon iptal ücretleri aşağıdaki gibidir;
Araç kiralama tarihine 30 gün kalana kadar yapılacak iptallerde : sadece 200 Euro avans bedelidir,
Araç kiralama tarihine 29 -14 gün kalana kadar yapılacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %25’idir ( minimum 350 Euro)
Araç kiralama tarihine 13 -7 gün kalana kadar yapılacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %50’sidir ( minimum 350 Euro)
Araç kiralama tarihine 6 -1 gün kalana kadar yapilacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %75’idir.
Araç kiralama tarihinde yapılacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %100’udur.
Kiracı, rezervasyon yaptırdığı araçla ilgili olarak kiralama tarihinde yapacağı değişikliği ilk kira başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar CASAVAN’a bildirir ve kiralama tarihini, CASAVAN’a uygun olan başka bir tarihle değiştirebilir. Aksi durumda rezervasyon iptal koşulları uygulanır.
MADDE 7: SİGORTA 
CASAVAN araçlarını kasko sigortası ile birlikte Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca "Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası" ile de sigortalanmıştır. Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirebilmesi zorunludur.
A- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar ile birlikte (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şehir isim ve adresi ile benzeri belgeleri hazırlayan kiracı, CASAVAN’ı anında haberdar etmesi gerekir. Yaralanmasız olan küçük çaptaki hasarlarda, güvenlik kuvvetlerinin kaza yerine gelmemesi halinde, TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak ile zabıt düzenlenecektir. 
B- Sürücü, kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu almakla yükümlüdür.
C- Maddi hasar söz konusu olduğu durumlarda, kiralık aracınızın 1.500TL'ye kadar kasko muafiyeti vardır. Bundan daha büyük tüm hasarları sigorta karşılar. Sigortanın muafiyet sınırları içinde karşılamadığı hasarlar ile lastik, far, cam hasarları her durumda kiracıdan tazmin ettirilir.
D- Araçta meydana gelecek zararların Kasko sigortası tarafından kısmen veya tamamen karşılanmaması halinde, sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı sorumludur.
E- Kiracı, 3. Şahıslara kaza neticesinde verilecek maddi-bedeni zararlardan, trafik sigortası ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatları üzerindeki meblağdan sorumludur. Meydana gelen zararın trafik veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı haricinde kalması halinde, kiracı doğacak zararın tümünden sorumludur. 
F- Sürücünün alkollü, uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle , ehliyetsiz olması veya araçta istihap-yük haddinin aşılmasından dolayı sebebiyet verdiği kazalarda, sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücuen talep etmesi halinde, kiracı sigortacının talep ettiği tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
CASAVAN yukarıdaki nedenlerle sigortacıya tazminat ödemek zorunda kalırsa, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
MADDE 8: YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI 
CASAVAN kiracıya öngörülemeyen bir nedenle araç veya alternatif araç veremediği durumlarda sadece toplam kira bedelini ve depozito tutarını iade etmekle yükümlüdür. Taahhüt edilen özellikleri içermeyen alternatif araç verilmesi durumunda oluşabilecek fiyat farkı kiracıya iade edilir. 
Kiralama süresi içinde kiracının sebep olduğu durumlar dışında aracın hareketini ve kullanımını engelleyen mekanik arıza durumlarında CASAVAN kiracıya kalan sürenin tutarını geri ödeyecektir. Mekanik arıza durumunda kiracıya alternatif araç verilmesi halinde, anlaşmada sözkonusu olan aracın özelliklerinden kaynaklanan fiyat farkı kiracıya iade edilir. Kiracı her koşulda CASAVAN’dan herhangi bir yol ve konaklama bedeli talep etmeyecektir.  
Tarih :                                         
Rezervasyon no:                                      
Araç Plaka:    
Adı Soyadı: 
TC kimlik no:
Kiracı imza:

 

  1. Adı Soyadı:                  

Ehliyet no:                    
Sürücü imza:                 

  1. Adı Soyadı:                   

Ehliyet no:                    
Sürücü imza:                 

KAPAT X

İLETİŞİM

CASAVAN Araç Kiralama Turizm Ticaret Ltd.Şti.

Göztepe Mah.Bent Cad.No:56 Anadoluhisarı Beykoz - İstanbul - TURKEY

+90 216 4280494

info@casavan.com